Ignasi de Loiola, Ribadeneira i Creixell

detall de la façana monumental de la Cova de Manresa
Detall de la façana principal de l'església de la Cova de Manresa.

En el primer lliurament sobre sant Ignasi (seguiu enllaç per saber-ne més) comentava la primera estada d’Ignasi a Manresa, mesos després hi va tornar per consolidar el seu projecte, però ja no era ni de bon tros l’home del sac que havien conegut els manresans. 
Havíem llegit que a Manresa va desenvolupar un fràgil equilibri entre el seny i la rauxa. Ens trobàvem davant d’un militar que ja no podia seguir demostrant que era el millor i el més valent; era un hom que havia de prendre uns altres camins per poder seguir demostrant que seguia essent el millor militar, però aquest cop sota les ordres directes de Jesús i encara no sabia com fer-ho. 
Quan Ignasi torna a Manresa per segon cop, ja no li trobem actuacions rauxoses. El seny s’imposa, hi han uns objectius molt clars, molt treball i poc temps.
Diversos lectors m'han comentat que sembla que tinc un interès especial en el primer lliurament en emfatitzar les rauxes d'Ignasi. El problema és que quan arriba a Manresa per primera vegada, encara pensava com un militar i no menjava be(un cervell mal alimentat no es comporta correctament), dormia amb el cap recolzat en una pedra (la humitat de la pedra és summament perjudicial per a la salut) passava moltes hores agenollat ​​en oració (recordem que tenia una greu ferida a una cama que li devia fer mol mal), es passava el dia amb malalts contagiosos i no tenia cap idea clara. En poques paraules, feia tot el contrari del que es pot esperar del seny.

Àlbum Històric Ignasià del Pare Joan Creixell
El pare Creixell va editar en 1950 en motiu de l’any jubilar, una col·lecció fotozincogràfica de 16 làmines que es troben reproduïdes a la Cova de Manresa en format pictòric de grans dimensions. L’autor d’aquest treball hauria pogut retratar les pintures de Manresa, però la qualitat hauria estat molt baixa, per aquest motiu he preferit utilitzat una copia descarregada en format PDF del llibre del pare Creixell que es troba a la biblioteca de la Cúria Jesuítica de Roma a qui vaig demanar permís per a la seva publicació. Cada làmina incorpora unes lletres (A, B, C,...) que es relacionen amb un petit text en llatí. El llibre del pare Creixell explica en detall cada una d’aquestes inicials en diversos idiomes, en aquest treball  nomes s’incorporaran els titulars, d’altra banda hauria comportat una copia total del llibre. De fet el pare Creixell utilitza com a fons documental les làmines de l’obra del pare Ribadeneira, contemporani de sant Ignasi, "Vita Antiqua Plantiniana P. Ignatii" del 1587, a excepció de la primera i la darrera que son de l’any 1622. Les pintures que s'exhibeixen a la Cova de Manresa foren executades entre els segles XVIII i XIX i hi varen intervenir diversos autors.
Aquest segon lliurament sobre sant Ignasi ens explicarà tota la seva vida però utilitzant un format diferent. 
L’autor d’aquest bloc es conscient que els seus treballs son llegits i traduïts a molts idiomes per gent que no es catòlica - cristiana i que el contingut pot resultar si més no curiós per aquests lectors, per aquest motiu no hi pot haver valoració personal sobre el treball; però si que cal tenir present el context històric en que varen esser dibuixades les làmines, ja que en aquells anys s’estava preparant la beatificació d'Ignasi i podríem veure en la idea de presentar les làmines en aquell moment, una certa acció de marketing.
El fet d’utilitzar en una mateixa pintura o làmina més d’una escena no es cap aportació nova, podem recordar "El retaule de sant Marc" (seguiu enllaç, per saber-ne més) com Bassa a la primera part del segle XIV ja utilitza aquest sistema, per exemple: a la fotografia següent hi hem de poder reconèixer tres escenaris diferents. La diferencia entre els dos autors es que a les làmines fan servir un llenguatge més pedagògic al senyalar-nos cada una de les escenes i incorporar-hi una petita descripció del fet dibuixat. 

D’entrada demostra que a la segona part del segle XVI, ja hi havia un fort avenç en l’escolarització del poble, segles abans la gent no hauria entès el significat de les inicials i molt menys la corresponent explicació. 
Per tal de facilitar la lectura de les làmines presentades o la feina del traductor, cada idioma es representat en un color diferent: LLATÍ, CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS.

Làmina 00.
Fa referència a la introducció del treball del pare Ribadeneira, impulsor de les làmines.

Làmina 01, Sant Ignasi de Loiola, greument ferit.
A)        Ignatio graviter saucio S. Petrus apparet, eique sanitatem restituit.
            S’apareix sant Pere a Ignasi malalt i li restitueix la salut.
            Aparece San Pedro a Ignacio enfermo, y le restituye la salud.
            Ignatius recovers after St. Peter appears to him.

B)        Victis demum tentationibus daemorum, Christo se militaturum spondet.
            Vençudes les temptacions del diable, Ignasi s’ofereix a militar sota la bandera de Crist.
            Vencidas las tentaciones del demonio, se ofrece a militar bajo la bandera de Cristo.
            Victorious, after a period of temptation, offers himself to Christ to be his soldier.

C)        Nocte quadam oranti, B. M. Maria apparet, donumque castitatis consequitur.
            De nit, estant Ignasi en oració se li apareix la Verge Maria i li concedeix el do de la castedat.
            De noche, estando Ignacio en oración, se le aparece la Beatísima Virgen Maria y le concedió el don de la castidad.
            Thus God granted him the supernatural gift of chastity.

Làmina 02, Sant Ignasi a Montserrat.
A)        In aede B. Virginis Montis Serrati generaliter peccata sua confitetur.
            A l’altar de la Mare de Deu de Montserrat, fa confessió general dels seus pecats.
            En el altar de la Virgen de Montserrat hace confesión general de sus pecados.
            On the way to Montserrat. The confession.

B)        Vestes suas mendico donat, seque aspera tunica induit.
            Regala els seus vestits a un pobre i es vesteix amb túnica de penitent.  
            Da sus vestidos a un pobre y el se viste del áspero sayal de penitente.
            Ignatius gives his clothes to a beggar and dresses as a pilgrim.

C)        Novis armis atque spiritualibus accinctus; ante aram B. Mariae totam noctem in oratione traducit.
            Preparat amb les noves armes espirituals; resa davant l’altar de la Verge Maria tota la nit.
            Ceñido con las nuevas armas espirituales, pasó toda la noche en oración.
            After this symbolic Investure, Christ's knight spends the vigil in Prayer.

D)        Ut mendicum a periculo liberaret [liberet en la lámina], illi se vestes dedisse fatetur.
            Per alliberar al pobre de la presó, reconeix que li ha regalat els seus vestits.
            Para librar al mendigo de la cárcel; confiesa haberle sido dados sus vestidos.
            To save the beggar from being arrested Ignatius gives up his secret.

Làmina 03, Les divines il·lustracions a Manresa.
A)        Minorisae, cum mendicis in hospitali domo habitat, ac familiariter versatur.
            A Manresa, s’està a l’hospital amb els captaires i tracta amb ells familiarment.
            En Manresa, habita en el Hospital de Santa Lucia con los mendigos, y trata con ellos familiarmente.
            Ignatius in the Hospital of Manresa among the poor.

B)        Octo ipsos dies a sensibus alienus, extra se omnino ac mortuo similis, jacet.
            Va estar vuit dies arrabassat dels sentits, com si estigués mort.
            Estuvo ocho días arrebatado en éxtasis, privado de los sentidos, cual si estuviera muerto.
            An eight days ecstasy.

C)        Ad ripam fluminis divinitus illustratur.
            Sobre el corrent del riu és il·lustrat divinament.
            Sobre la corriente del Cardoner es ilustrado divinamente.
            The vision on the bank of the Cardoner.

D)        Ante crucem procumbens et orans, daemonis fraudes agnoscit.
            Davant la creu agenollat i resant, va conèixer els enganys del dimoni.
            Y estando arrodillado al pie de la cruz; conoció los engaños del demonio.
            Kneeling before the cross, the snares of the devil are made known to him.

Làmina 04, El Misteri de la Trinitat i els Exercicis Espirituals.
A)        Mysterium Sanctissimae Trinitatis Ignatio revelatur.
            Li és revelat a Ignasi el misteri de la Santíssima Trinitat.      
            Le es revelado el misterio de la Santisima Trinidad.
            How the mystery of the Holy Trinity was revealed to Ignatius.

B)        In Missa dum hostia elevatur Christum Dominum Nostrum vidit.
            Mentre a la Missa és elevada la hòstia, veu a Crist Senyor nostre.
            Mientras en la santa Misa es elevada la santa Hostia, ve Ignacio a Jesus realmente en la misma.
            Ignatius sees Our Lord during the elevation at Mass.

C)        De Sanctissima Trinitate librum scribit; librum item exercitiorum Spiritualium
            Escriu un llibre de la Santíssima Trinitat i un altre dels Exercicis Espirituals.
            Escribe un libro de la Santísima Trinidad y el de los Ejercicios Espirituales.
            Ignatius writes a treatise on the Holy Trinity and the book of his Spiritual Exercises.

Làmina 05, Camí de Jerusalem - Venècia.
A)        Jacentem in via prae imbecillitate, socii deserunt, et Christus Dominus ei apparet.
            Completament esgotat en el camí, Ignasi va ser abandonat pels seus companys i Jesús se li va aparèixer.
            Desfallecido en el camino, le abandonan los compañeros de peregrinación, y Jesus se le aparece y consuela.
            Utterly exhausted, Ignatius was abandoned by his companions and Jesus appeared to him.

B)        Venetiis in platea D. Marci dormienten Senator quidam, Dei monitu conquirit et domum suam ducit.
            Mentre Ignasi està dormint sota un pòrtic a Venècia, un Senador avisat per Deu li ofereix la seva casa.
            Reclinado para dormir en los pórticos de Venecia, un Senador, avisado por Dios, va a recogerle y llevarlo a su casa.
            While Ignatius is sleeping under a porch a senator comes and offers him shelter.

C)        Morbo opressus, ac pharmaco sumpto, navem Hierosolymam navigaturus conscendit.
            Tot i que no estava bo i havia pres medecines, va embarcar cap a Jerusalem.
            Aunque enfermó y habia tomado una medecina, se embarcó.
            Though Ignatius was not well, after taking some medicine, he went on board the ship.

Làmina 06, Visita la Terra Santa - Torna per Venècia.
A)        Hierosolymam appellit, et sancta loca invisit.
            Arribat a Jerusalem, visita els llocs sagrats.
            En llegando a Jerusalén, visita los Santos Lugares con suma devoción.
            Ignatius stays in Jerusalem and comes back to Barcelona.

B)        Solus in montem Olivetum revertitur.
            Sol, va tornar al mont de les oliveres
            Solo, quiso volver a la cumbre del Monte Oliveti [sic]
            Ignatius goes by himself to Mount Olivet a second time.

C)        Male propter eam causam accipitur, sed Christus illum sua praesentia consolatur.
            Va ser reprès per haver-se separat del grup, però el Senyor el va consolar amb la seva presència.
            Es atropellado por un criado por haberse separado; y Cristo, apareciéndosele, le consuela.
            Coming back to the Convent Ignatius was rebuked, but Our Lord consoled him with his presence.

D)        Parvo navigio Venetias redit, submersis magnis sociorum navibus.
            Embarcat en un petit vaixell arriba a Venècia, havent-se enfonsat els altres dos vaixells grans.
            Embarcado en un pequeño navío, llega a Venecia, habiéndose hundido los otros dos mayores.
            The pilgrims party suffers shipwreck and Ignatius returns to Venice in a small boat.

Làmina 07, Sant  Ignasi a Barcelona.
A)        Barcinone hominem, suspendio mortuum, in vitam revocat.
            A Barcelona un home que s’havia penjat (després de perdre una demanda), va ser retornat a la vida per Sant Ignasi.         
            Resucita a un hombre, el cual murió ahorcado, llamado Lisano.
            In Barcelona a man who hanged himself after losing a lawsuit, was brought back to life by St. Ignatius.

B)        Fustibus graviter caeditur a lascivis juvenibus in odium castitatis.
            Ignasi és assaltat per uns joves llibertins, en odi a la castedat.
            Es apaleado por unos jóvenes lascivos, en odio a la castidad.
            Ignatius is assaulted by some profligate young men.

C)        Orans a terra elevatus conspicitur.
            Ignasi es envoltat d’un halo de llum i elevat sobre el sòl mentre resa.      
            Es visto en oración elevado del suelo y circundado de resplandores.
            Ignatius is seen surrounded by a halo of light and lifted up above the ground while prying.

D)        In imo altati, contionem [concionem, a la làmina] inter pueros audientis caput radios emittit.
            Estant al peu de l’altar, assegut entre els nens, circumden el seu front divins resplendors.
            Estando al pie del altar, sentado entre los niños, circundan su frente divinos resplandores.
            Isabel Roses sees Ignatius' face shining and transfigured while he was listening to a sermon sitting amongst the children at the floor of the altar.

E)        Post Mortem, Joanni Pasquali apparet.
            Després de morir (Ignasi), s’apareix a Joan Pascual.
            Aparece a Juan Pascual después de muerto.
            After his dead, Ignatius appears to John Pascual.

Làmina 08, Paris - Els Vots a Montmartre.
A)        Parisiis, in aede Virginis, qui mons martyrum dicitur, omnes socii Christi corpus suscipiunt et prima vota nuncupant.
            A paris, Ignasi i els seus companys van rebre el Sant Sagrament i prenen els seus vots davant l’altar de la Verge de Montmartre.
            En Paris, ante el altar de la Virgen de Montmartre, reciben el sacramento de la Eucaristia y hacen los primeros votos.
            Ignatius and his companions receive the Holy Sacrament and take their vows before the Altar of the B. V. of Montmartre in Paris.

B)        Quod adolescentes ad pietatis studium adhortetur virgis caedere parant, sed collegii Rector, demum procumbems in genua, veniam petit.
            Ignasi va ser gairebé assotat per encoratjar els estudiants a anar a Missa el rector, però, va reconèixer el seu error i va demanar disculpes públiques.
            Porque lleva a los jóvenes estudiantes a cumplir con los deberes religiosos le   fueron preparados los azotes; mas vuelto en si el Rector arrepintióse y le pidió perdón públicamente.
            Ignatius was nearly whipped for encouraging the students to go to Mass. The Rector, however, recognized his error and public apologized.

C)        Ut lascivum juvenem a turpitudine revocet, in gelidam aquam immersus sese macerat atque affligit.
            Per aturar un jove lasciu al cometre un pecat, es llença a un llac gelat en senyal de penitència.
            Para detener a un joven lascivo al cometer un pecado, se hecha al lago helado en señal de penitencia.
            Ignatius jumps into the icy current to save a lascivious youth from sin.

Làmina 09, De Paris a Azpeitia - A l’hospital de la Magdalena.
A)        In patria ad hospitalem pauperum domum divertit, atque ostiatim stipem mendicat.
            A la seva pàtria es va aposentar a l’hospital de la Magdalena i no va voler anar a casa, va demanar almoina per el suport de cada dia.
            En llegando a su patria aposentóse en el Hospital de la Magdalena; y no quiso ir a su casa; mas pidió de limosna el sustento de cada día.
            From Paris to Azpeitia. In St. Magdalene's Hospital.

B)        Tantus ad ipsum audiendum populorum fit concursus; ut in campis contionem habere compellitur.
            Anava tanta gent a escoltar les converses doctrinals que el Sant els feia, que va ser necessari predicar al camp.    
            Acudía a oír las pláticas doctrinales que el Santo les hacía tal concurso de los pueblos circunvecinos, que fue preciso predicar en el campo.
            St. Ignatius preaches on the fields of his native village.

C)        Mulier quaedam brachium aridum habens, dum S. Patris pannos lavat sanitati restituitur.
            Una dona que tenia tolit un braç, en rentar alguns objectes del Sant va quedar instantàniament curada.         
            Una mujer que tenia tullido uno de sus brazos, al lavar algunos objetos del Santo quedo instantáneamente curada.
            A woman with a withered arm was suddenly cured by St. Ignatius.

Làmina 10, La visió de Storta - La ciutat de Roma.
A)        Romam proficiscenti ad instituendam societatem, pater aeternus apparet, eumque filio suo commendat; Filius vero se ei propitium Romae fore promittit.
            S’apareix el Pare Etern a Ignasi, en dirigir-se a Roma per instituir la Companyia de Jesús. El Pare l’encomana al Fill, i Aquest li promet que li serà propici a Roma.
            Aparece el Padre Eterno a Ignacio, al dirigirse a Roma, para instituir la Compañía de Jesús. El Padre lo encomienda al Hijo; y Éste le promete que le será propicio en Roma.
            Vision at the shrine of Storta. Ignatius goes to Roma.

B)        Ex oratione surgens, ad socios revertitur; atque illis, quae a Domino acceperat, narrat.
            Es troba amb els seus companys i els hi explica el missatge que ha rebut de Nostre Senyor.           
            Levantóse de la oración; fue a sus compañeros y les cuenta el encargo recibido del Señor.
            Ignatius meets his companions and tells them the message he had received from Our Lord.

Làmina 11, Pau III aprova i confirma l’Institut de la Companyia.
A)        Paulus Tertius Pontifex Maximus, anno salutis 1540, Societatem Jesu confirmat.
            El Pontifex Pau IIIl, l’any 1540, confirma la Companyia de Jesús.
            Paulo III confirma el Instituto de la Compañía en 1540.
            Approbation and confirmation of the Society.

B)        Constitutiones ac regulam S. Pater scribit.
            El sant pare Ignasi escriu les constitucions i regles.
            El Santo Padre Ignacio escribe las Constituciones de la Compañía.
            S. Ignatius writes the Constitution of the Society.

C)        Filios suos ad praedicandum Evangelium in varias mundi partes [plagas, a la làmina] dimittit.
            Envia els seus fills a predicar l’Evangeli arreu del mon.
            Envía a sus hijos a predicar el Evangelio por todo el mundo.
            Ignatius sends missionaries to all parts of the world.
           
Làmina 12, Cases i Obres de Pietat a Roma.
            Domus ac pietatis opera quae S. P. Ignatius Romae facienda curavit quaeque Societas suae curae comissa habet:
            Cases i obres de pietat a Roma que Sant Ignasi va confiar-ne la seva cura a la Societat:
            Casas y obras en Roma que San Ignacio confió su cuidado a la Sociedad:
            Houses and charitable Institutions founded by St. Ignatius in Rome before he died:

A)        Domus Patrum Professorum.
            La casa del pares professos.
            La Casa de los Padres Profesos.
            The Profess House.

B)        Collegium Romanum.
            El Col·legi Romà
            El Colegio Romano.
            The Roman College.

C)        Colleg. Penitentieriae.
            El Col·legi de la Penitenciaria
            Colegio de la Penitenciaria.
            Penitentiary College.

D)        Novitiatus.
            El Noviciat.
            El Noviciado.
            The Noviciate.

E-F)    Orphanorum atque Orphanarum domicilia.
            L’asil d’orfes.
            Domicilio para huérfanos y huérfanas.
            The double orphanage for boys and girls.

G)        Catechumeni.
            Catecumenat.
            Catecumenado.
            Catechumens School.

H)        S. Marthae seu mulierum paenitentium refugium.
            El refugi de santa Anna per a dones penitents.
            El refugio de santa Marta para mujeres penitentes.
            St. Martha's House for rescued women.

I)          S. Catherinae de Funariis, Virginum in lubrico versantium portus.
            El refugio de santa Catalina per a noies en perill.
            El convento de santa Catalina para las vírgenes que estaban en peligro.
            St. Catherine's House home for the benefit of the girls in danger.

K-L)     Collegium Germanium et Anglicanum
            Els col·legis Alemany i Anglès
            Los colegios germánico y anglicano.
            The German College and the English College.

M-N)   Seminarii Romani et Maromitanum. (nota: Sant Maró, ermità del segle IV que fundà un monestir basat en la doctrina del Concili de Calcedònia a Síria)
            Els seminaris Romà i Maronità
            Los Seminarios Romano y Maronitano.
            The Roman and Maronite Seminaries.

Làmina 13, Invocant Jesús... Expirà.
A)        Benedictionem ac plenariam indulgentiam ante mortem a Summo Pontifici petit.
            Va demanar la benedicció i la indulgencia plenària al sant Pare abans de morir.
            Pidió la bendición apostólica y la indulgencia plenaria en la hora de su muerte.
            Death of St. Ignatius.

B)        Invocans ac saepe repetens sanctissimum Jesus nomen, emittit spiritum.
            Invocant i repetint el nom de Jesús, lliurà l’esperit.
            Invocando y repitiendo frecuentemente el nombre de Jesús, entrego su espíritu al Señor.
            He dies wit the name of Jesus on his lips.

C)        Ea ipsa hora qua Romae mortuus est cuidam matronae Bononiae apparet.
            A la mateixa hora que moria a Roma, s’apareixia a una dona de Bolonya.
            En la misma hora que falleció, apareció en Bolonia a una piadosa señora.
            At the time of his death, Ignatius appears to a Lady in Bologna.

Làmina 14, L’enterrament del sant.
A)        Magno totius populi romani concursu, funus sancti patris effertur.   
            El funeral de sant Ignasi fou seguit per una gran multitud del poble romà.
            Con gran concurso del pueblo de Roma se verifica el entierro del Santo Padre Ignacio.
            St. Ignatius funeral was attended by large crowds.

B)        Virgo quaedam, strunis graviter laborans sudarioli contactu, quod corpus attigerat, statim sanatur.
            Una jove que patia escrofulisme, fou curada al tocar un mocador que havia tocat el sant.
            Una joven, que padecía de escrofulismo canceroso, queda curada instantáneamente al contacto de un pañuelo, que había tocado la mano del Santo, al ser enterrado.
            A girl suffering from a cancerous infection of the threat become suddenly cured when a scarf which had been used by the Saint was wrapped around the neck.

C)        Supra B. Patris sepulchrum Musica auditor de coelo.
            Al ser traslladat el cos del sant al nou sepulcre, es va sentir musica celestial.
            Al ser el cuerpo trasladado, de la sepultura al nuevo sepulcro, óyense cantares del cielo.
            A heavenly music is heard over the tomb of St. Ignatius.

Làmina final, alguns miracles extrets dels Processos de Canonització.
A)        Moribundos a morte revocat.
            Retorna la salut als moribunds.
            Da salud a los moribundos.
            Sudden recovery of several who were about to die.

B)        Multos energumenos a Daemonibus liberat.
            Allibera del dimoni a persones posseïdes.      
            Lanza el demonio de los cuerpos.
            Persons possessed by the devil were made free through St. Ignatius.

C)        Suo splendore aegrotantem sanat.
            El seu esplendor cura als malalts           .
            Aparece glorioso a un enfermo y lo cura.
            St. Ignatius appears to a sick person.

D)        Quidam S. Ignatius igni devovens igne absurnitur.
            Alguns que volien veure a Ignasi cremat, acaben cremats.
            Es abrasado quien quería ver a Ignacio quemado por la Inquisición.
            The evil wishes a certain gentlemen fall back on him.

E)        Caecis visum surdis auditum morbo caduco et aliis morbis laborantibus salutem reddit.
            Els cecs hi veuen, els sord hi senten, el mal caduc i altres infermetats son curades.
            Los ciegos ven, los sordos oyen y cura del mal caduco.
            Ignatius cures the sick, the blind and the deaf and dumb.

F)        Oleo lampadis variis morbis divina virtute medetur. (Miracles a la Cova de Manresa)
            Amb la divina intervenció, s’efectuen diversos miracles a la Cova de Manresa.
            Los enfermos curan visitando la Santa Cueva de Manresa.
            Miracles in the Cave of Manresa
           
G)        In mari faeda tempestate iactatos a praesenti naufragio cripit.
            A la mar en tempesta, empara del naufragis.
            Cálmanse las tempestades del mar.
            Sailors have been saved from shipwreck by the Ignatius.
           
H)        Mulieres multas in partu a vitae discrimine vindicat.
            Les dones pareixen sense problemes.
            Alumbran las madres con felicidad.
            Mothers give birth with happiness.

I)          Infanten mulieris Indae filium mortuum vitae restituit.
            Una noia indígena (mexicana) porta la seva filla morta al sant i ressuscita.
            Una india lleva al Santo la niña muerta y ésta luego revive.
            A young Mexican mother, carries his dead child to the St. Ignatius and then revive.